Navigation close button

Algemene gebruiksvoorwaarden van de aangeboden site en diensten.

Het gebruik van de site www.boerenstee.be impliceert de volledige acceptatie van de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden verwerkt of aangevuld, gebruikers van de site www.boerenstee.be kunnen het regelmatig raadplegen.

Deze site is op elk moment normaal toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan worden overwogen, wat effectief is voor communicatie met gebruikers en datums van de interventie.

De site www.boerenstee.be wordt regelmatig bijgewerkt. Evenzo kunnen de wettelijke kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om zo vaak mogelijk naar hen te verwijzen om er kennis mee te nemen.

Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Er wordt gestreefd om op de site www.boerenstee.be informatie zo nauwkeurig mogelijk te vermelden. Men kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze door hem of de externe partners zijn verstrekt.

Alle informatie die wordt vermeld op de site www.boerenstee.be wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site www.boerenstee.be niet uitputtend. Ze worden onderhevig aan wijzigingen nadat ze online zijn gegaan.

Contractuele beperkingen op de technische gegevens.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een browser van de nieuwste generatie up-to-date.

Intellectuele eigendom en vervalsingen.

De eigenaar bezit de intellectuele eigendomsrechten of bezit de rechten om alle elementen die beschikbaar zijn op de site te gebruiken, inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die het bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen van de code voor intellectuele eigendom.

Deze bescherming wordt georganiseerd door het Benelux-verdrag van 25 februari 2005 inzake intellectuele eigendom .

Beperkingen van aansprakelijkheid.

De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site www.boerenstee.be en als gevolg van het gebruik van materiaal dat niet niet voldoen aan de specificaties in punt 4, het uiterlijk van een bug of een incompatibiliteit.

De eigenaar kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals verlies van marktwaarde of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site www.boerenstee.be.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. De eigenaar behoudt zich het recht voor om inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die de toepasselijke wetgeving in Belgiê zou schenden, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien van toepassing behoudt de eigenaar zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium ( tekst, fotografie …).

Beheer van persoonlijke gegevens.

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (algemene verordening gegevensbescherming), de gebruikers van wie de gegevens zijn verzameld, hebben het recht deze gegevens te raadplegen, hun correctie aan te vragen of, indien nodig, hun verwijdering. Gebruikers kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens.

Ter gelegenheid van het gebruik van de site www.boerenstee.be, kan worden verzameld: de URL van de links waardoor de gebruiker de site www.boerenstee.be heeft bezocht, de toegangsprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP) -adres van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt de eigenaar persoonlijke informatie over de gebruiker alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de site www.boerenstee.be. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van de feiten, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Het is dan duidelijk voor de gebruiker van de site www.boerenstee.be de verplichting om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (algemene verordening gegevensbescherming), alle gebruiker heeft het recht op toegang, rectificatie en verzet tegen zijn persoonlijke gegevens, door zijn schriftelijk en ondertekend verzoek te doen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het stuk, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.boerenstee.be wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, overgedragen of verkocht aan enige ondersteuning aan derden. Alleen de veronderstelling van aflossing van de eigenaar en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site www.boerenstee.be op te slaan en te wijzigen.

Hypertekstkoppelingen en cookies.

De site www.boerenstee.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van de eigenaar maar deze heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor dit feit.

De navigatie op de site www.boerenstee.be zal waarschijnlijk de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet toestaat, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmeldingen mogelijk te maken.

De weigering om een ​​cookie te installeren kan het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Bevoegdheid en toepasselijk recht

De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing en worden, waar toepasselijk, geïnterpreteerd als geldig en afdwingbaar onder toepasselijk recht.

Mocht een bepaling geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden geacht, dan blijven de rest van de bepaling en de gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht en blijven deze volledig van kracht en van kracht. Bovendien wordt in dit geval de getroffen bepaling of het ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare gedeelte ervan vervangen door een nieuwe geldige bepaling waarvan de effecten zo goed mogelijk overeenkomen met de doelstellingen van de vervangen bepaling.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Veurne (België) bevoegd.

Lexicon

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt, via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de personen op wie zij van toepassing zijn”.

 

Presentatie site

Eigenaar : dhr & mevr Tytgat – Remen – Oerenstraat 20 8690 Oeren

Verantwoordelijke : dhr & mevr Tytgat – Remen – christine@boerenstee.be

De publicatiemanager is een natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Webmaster : Your Mind Our work